สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 522
โรงเรียนโยธินบำรุง เวลา 09.00-12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ -> ดาวน์โหลด