– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
* รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) -> ดาวน์โหลด
* รายชื่อแยกห้องเรียน (เรียงตามลำดับรหัสผู้สมัครสอบ) -> ดาวน์โหลด

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
* รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) -> ดาวน์โหลด