LINE_ALBUM_คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโยธินบำรุงร_๒๔๐๒๑๙_10
222
previous arrow
next arrow

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)

สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 522 โรงเรียนโยธินบำรุง เวลา 09.00-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ ->...

ผลการสอบคัดเลือก การรายงานตัวและมอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 * รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) -> ดาวน์โหลด * รายชื่อแยกห้องเรียน (เรียงตามลำดับรหัสผู้สมัครสอบ) -> ดาวน์โหลด - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 * รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) ->...

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนทหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อและวันเวลารายงานตัว-มอบตัว -> ดาวน์โหลด

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 #ประเภทโควตาเรียนดี

การรายงานตัวและมอบตัวตามประกาศ ตรวจสอบรายชื่อ -> ดาวน์โหลด