ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นรูปแบบ On Line หรือ On Hand
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566