สอบในวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนโยธินบำรุง
ตรวจสอบรายชื่อ -> ดาวน์โหลด