โรงเรียนโยธินบำรุง

ที่อยู่ : 283  หมู่ 1 ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Email : yothinkhon@gmail.com

โทรศัพท์ : 075-333271
โทรสาร : 075-383269