กลยุทธ์

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
 3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 4. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพชั้นนำที่ทันสมัย

  เป้าประสงค์

    เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจที่โรงเรียนโยธินบำรุง มุ่งหวังให้เกิดการบรรลุผลในปี การศึกษา 256๕ – 256๙ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีวินัยในตนเองสูง  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย               มีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นพลเมืองที่ดี
  3. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
  4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีระบบการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  5. ครูมีขีดความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ มีสมรถนะใหม่ๆสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติงานได้ตามจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
  6. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับจัดการศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
  7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีคุณภาพมาตรฐาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นชองสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา