💚 ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.จิรัชญา เสนากัสป์ ม.5/1
นายภาคภูมิ ศรีไพรินทร์ ม.4/1
การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดการแข่งขันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 💛