ผลการสอบคัดเลือก การรายงานตัวและมอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
* รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) -> ดาวน์โหลด
* รายชื่อแยกห้องเรียน (เรียงตามลำดับรหัสผู้สมัครสอบ) -> ดาวน์โหลด

– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
* รายชื่อผู้สอบได้ (เรียงตามลำดับคะแนนสอบคัดเลือก) -> ดาวน์โหลด

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนทหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อและวันเวลารายงานตัว-มอบตัว -> ดาวน์โหลด

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 #ประเภทโควตาเรียนดี

การรายงานตัวและมอบตัวตามประกาศ
ตรวจสอบรายชื่อ -> ดาวน์โหลด