E-Service กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  1. แนวปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน -> ดาวน์โหลด
  2. คำร้องขอย้ายเข้า -> ดาวน์โหลด
  3. คำร้องขอย้ายสถานศึกษา -> ดาวน์โหลด
  4. คำร้องขอรับ Transcrip  -> ดาวน์โหลด
  5. คำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน -> ดาวน์โหลด
  6. คำร้องขอลาออก -> ดาวน์โหลด