กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 -> ดาวน์โหลด
 • ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติ-ศธ.-2546-แก้ไขเพิ่มเติม ฉ2 พ.ศ. 2553 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติ-ศธ.-2546-ฉ3 พ.ศ.2562 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติข้าราชการครู-ปี-53-ฉ3 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติข้าราชการครู-ปี-62-ฉ4 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติการศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -> ดาวน์โหลด
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 -> ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ ฯ-> ดาวน์โหลด