ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ “คนเก่ง ดี ศรีพ่อดา” ปีการศึกษา 2566

สอบในวันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนโยธินบำรุง
ตรวจสอบรายชื่อ -> ดาวน์โหลด

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2566

สอบเข้าแข่งขันวัดความรู้ “คนเก่ง ดี ศรีพ่อดำ”
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
สอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2566
ประกาศรับสมัคร -> ดาวน์โหลด
ใบสมัคร -> ดาวน์โหลด

Best Practice

ชื่อผลงาน : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ด้านการเรียน ด้วย JOIN Model
ชื่อผู้ส่งประกวด : นางสาววิมล แซ่เดี่ยว
เอกสารเผยแพร่ -> ดาวน์โหลด