ผู้บริหารโรงเรียนโยธินบำรุง

นายสมพงษ์  ปานหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6510605
E-mail :  mcyothin@yothin.ac.th

นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2707446
E-mail :  sunit@yothin.ac.th


นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพัชรินทร์  เจสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 064-2249355
E-mail :  patcharin@yothin.ac.th

นายอธิศ  ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6479779
E-mail : atid@yothin.ac.th